top of page

MASLO MOTION

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ФОП МАСАЛІТІН ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

м. Горішні Плавні.

Фізична особа-підприємець Масалітін Іван Станіславович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та запису №2010350000000294927 від 19.04.2023, надалі іменується «Виконавець» або «Академія» з однієї сторони та фізична особа надалі іменується «Замовник», «Студент» або «Користувач», з другої сторони, разом Сторони, уклали даний Договір про надання освітніх послуг, а саме, Навчальної Програми на умовах, наведених нижче:

 

Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовникові навчально-освітні послуги, згідно з програмою курсу, який придбав Замовник (надалі – Послуги). 

1.2. Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем. Договір не потребує його підписання зі сторони Виконавця та Замовника, зберігаючи при цьому повну юридичну силу. Беззастережне прийняття умов Договору (оплата відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

 

Розділ 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

2.1.1. Курс — узагальнення навчально-освітніх послуг, які надає Виконавець.

2.1.2. Навчальна програма — описова частина Курсу, яка містить в собі інформацію про включені в Курс навчально-освітні послуги.

2.1.3. Заняття — період часу, в проміжку якого Виконавець взаємодіє з Замовником і здійснює надання Замовнику послуг згідно з основною програмою курсу та бонусних програм.

2.1.4. Вебінар — сеанс голосового і (або) відеозв’язку використовуючи мережу Інтернет між Замовником (Замовниками) та Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє з Замовником (Замовниками) в реальному часі та проводить заняття.

2.1.5. Контент — будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові та інші матеріальні, передані Виконавцем до Замовника в ході надання послуг.

2.1.6. Навчальна група — це група Замовників, які об’єднані в одну навчальну спільноту.

2.1.7. Навчальні засоби комунікації — це спеціально створені для навчальної групи елементи комунікації між Замовником та Виконавцем. 

2.1.8. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості користувача послуг. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.

2.2. До навчальних засобів комунікації належать:

2.2.1. Канали/чати Telegram;

2.2.2. Таблиці Google Spreadsheets;

2.2.3. Матеріали, розміщені на Google Drive

2.2.4. Освітня платформа Kwiga та матеріали, розміщені на ній

2.3. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.2.1. Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

2.4. Замовник стверджує, що на момент акцептування даної оферти Замовник наділений достатнім обсягом прав та\або досяг віку 18-ти років.

 

Розділ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

3.1. Предметом даного договору є відносини Сторін, за якими Виконавець надає Користувачу навчально-освітні послуги - заняття на навчальній платформі Kwiga за обраною Замовником спеціалізацією, а Користувач приймає і оплачує надані послуги на умовах передбачених даним Договором. Сума до сплати визначається домовленістю сторін. 

3.2. Під навчально-освітніми послугами Сторони розуміють комплекс освітніх послуг та інформаційних матеріалів, які надаються Замовнику та складаються з:

3.2.1. Проведення навчально-освітніх курсів, а саме викладання теоретичної та практичної бази знань у передзаписі - розміщеної на навчальній платформі Kwiga в особистому кабінеті Замовника.
3.3. Весь Контент та Оригінальний матеріал, є інтелектуальною власністю Виконавця. Замовнику забороняється здійснювати копіювання матеріалів, які використовуються під час навчально-освітнього курсу, та здійснювати їх розповсюдження без дозволу Виконавця. Замовник має право використовувати матеріали для свого навчання і розвитку в професії, не передаючи матеріали третім особам. 

3.4 До даного курсу Виконавець надає додаткові матеріали, а саме розбори з викладачами та кураторами, мотиваційні зустрічі по роботі в ринку та зростанню в професії.

3.5. Замовник має право за власним бажанням (не порушуючи інтелектуальні права Виконавця) користуватись бонусом до даного курсу.

 

Розділ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 

4.1.1.  Надавати Замовнику Послуги у відповідності з Договором.

4.1.2.  При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до спеціально створених Навчальних засобів комунікації, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціональних можливостей навчальних засобів комунікації з причин, що не залежать від Виконавця.

4.1.3. Надати Замовнику можливість проходити навчання та отримувати бонусом до курсу зворотній зв’язок від викладачів, можливість відвідувати всі активності, передбачені бонусними програмами, пов’язані з курсом.

4.1.4. Після отримання від Замовника повної оплати за курс або оформлення тарифу “Підписка”, Виконавець в день отримання платежу Замовником або ж в наступний робочий день, надає Замовнику повний об’єм передбачених програмою Академії послуг, доступ до 100% обраних Замовником навчально-освітніх курсів, а саме викладання теоретичної та практичної бази знань у передзаписі - розміщеної на навчальній платформі Kwiga в особистому кабінеті Замовника.

 

4.2. Виконавець має право:

 

4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

4.2.2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

4.2.3. Припинити надання послуги у разі невиконання домашніх завдань протягом 2 (двох) років.

4.2.4. Виключати із чату при порушенні правил курсу, некоректну поведінку, демотивацію інших учасників курсу та надавати освітні послуги в індивідуальному порядку.

4.2.5. Приймати рішення про збільшення тривалості курсу для Замовника на власний розсуд у випадку настання виключних та/або непередбачуваних обставин.

4.2.6. Використовувати інформацію про Замовника включно з фото, посиланнями на соц. мережі, роботи, виконані під час проходження курсу та інформацією про працевлаштування.

 

4.3. Замовник зобов’язаний:

 

4.3.1. Замовник зобов’язується сплатити Послуги в порядку та строки, визначені в Договорі, через обраний банківський сервіс.

4.3.2. Замовник зобов’язується пройти процедуру реєстрації.

4.3.3. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

4.3.4. Не порушувати майнових та особистих немайнових прав Виконавця.

 

4.4. Замовник має право:

 

4.4.1. Отримувати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення навчально-освітнього курсу.

4.4.2. Отримувати повну та достовірну інформацію щодо результату проведення навчально-освітнього курсу.

4.4.3. Просити у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації навчально-освітнього курсу.

4.4.4. Отримати повний 100% об’єм послуг від виконавця навчально-освітніх курсів, а саме викладання теоретичної та практичної бази знань у передзаписі - розміщеної на навчальній платформі Kwiga в особистому кабінеті, протягом 1 (одного) робочого дня після повної оплати за курс.

4.4.5. Про виявлені недоліки під час надання Послуги Замовник має право повідомляти Виконавцю протягом 3-х днів з моменту виявлення відповідного недоліку, але не пізніше дня закінчення терміну надання послуги.

4.4.6. У разі, якщо Замовником не заявлено про недоліки наданої послуги у письмовому вигляді, шляхом направлення листа на юридичну адресу компанії або на поштову скриньку ivanmasalitin1992@gmail.com  із зазначенням конкретних недоліків, протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту надання Замовнику доступу до курсу, Замовник не має права посилатись на неналежне надання послуг Виконавцем. Послуга вважається наданою належним чином в повному обсязі.

4.4.7. Замовник має право відмовитись від навчально-освітніх послуг по даному Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів. Заява про відмову надсилається Виконавцю в оригіналі шляхом направлення засобами поштового зв’язку (Укрпошта, тощо), з повідомленням про вручення поштового відправлення, на адресу для листування зазначену в Розділі 15 даного Договору та/або направлення сканкопії заяви електронним листом із застосуванням електронної пошти (далі -E-mail), адреса якої зазначена в Розділі 15 даного Договору.  

 

Розділ 5. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

 

5.1. Будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації та заповненні реєстраційних форм.

5.2. У разі зміни реквізитів (адрес, номерів телефонів, факсів, банківських рахунків тощо), Сторона повідомляє про це іншу Сторону протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін.

 

Розділ 6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

6.1. Початок навчально-освітнього курсу повідомляється Виконавцем перед придбанням Замовником освітнього курсу.

6.2. Початок навчально-освітнього курсу може бути змінений Виконавцем.

6.3. Інформацію про початок курсу можна отримати у Telegram-чаті курсу.

6.4. Навчально-освітній курс стає доступним Замовнику протягом 2 (двох) робочих днів з моменту зарахування коштів відповідно до Розділу 7 цього Договору.

6.5. Послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі з моменту відкриття Виконавцем Замовнику доступу до навчально-освітнього курсу.

 

Розділ 7. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

 

7.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) в безготівковій формі.

 7.2. Загальна вартість за навчально-освітній курс може мати декілька варіацій. Це залежить від пакету навчально-освітнього курсу, який обирає Замовник.

7.3. Замовник зобов’язується провести оплату Послуги на користь Виконавця на підставі Договору з обраним банківським сервісом.

7.4. Оплата вартості Послуг, здійснюється до дати початку навчально-освітнього курсу.

7.5. Після проведення повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник здійснив частину оплати за цим Договором і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовнику.

7.6. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами або відмовився від навчально-освітніх послуг. Моментом надання послуг вважається надання Виконавцем Замовнику доступу до навчально-освітнього курсу. В разі неможливості проходження курсу, студент може продовжити навчання пізніше, протягом 2 (двох) років з моменту оплати за навчально-освітній курс. На цей період для Замовника залишаються всі доступи до курсу та чатів. В такому випадку Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про неможливість проходження навчально-освітнього курсу і переніс навчання на пізніший час.

7.7. Зобов’язання оплати Замовником послуг вважається виконаним з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця в повному обсязі.

 

Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.2. У випадку порушення Замовником пункту 3.3. даного Договору та ігнорування звернень Виконавця стосовно припинення порушення даного пункту, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 25 000,00 (двадцять п’ять  тисяч грн. нуль коп.) гривень  та зобов’язується негайно вчинити дії по видаленню такої інформації.

8.3. Виконавець не несе відповідальність за неможливість Замовника скористатись послугами Виконавця з причин, що не залежать від Виконавця.

8.4. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник пропустив вебінар, зустріч, конференцію, онлайн трансляцію та інші елементи навчально-освітнього курсу або бонусних послуг з причин, що не залежать від Виконавця.

 

Розділ 9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

 

Розділ 10. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

10.1. Протягом строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після його розірвання/припинення Виконавець зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності стосовно персональних даних Замовника.

10.2. Сторони зобов’язані не використовувати та/або не розголошувати Конфіденційну інформацію в будь-якій формі, а також не дозволяти доступ до такої інформації з боку третіх осіб без письмового дозволу відповідної Сторони.

10.3. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності за цим Договором вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

10.4. Кожна зі Сторін підтверджує, що:

10.4.1. Вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;

10.4.2. Не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;

10.4.3. Умови Договору зрозумілі та відповідають реальній домовленості Сторін;

10.4.4. Укладення Договору відповідає інтересам Сторін.

 10.5. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем послуг як власник бази персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, майнових, економічних та інших договірних відносин з іншими Замовниками, а також забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Виконавця. Замовник підтверджує свою згоду на необмежений строк на обробку своїх персональних даних відповідно до зазначеної мети - забезпечення ефективного проходження навчання.

 

Розділ 11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони вживають усі заходи до врегулювання питань дружнім взаємовигідним шляхом. Додержання досудового врегулювання спору обов’язкове.

11.2. У разі якщо розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, спірне питання передається до суду згідно із підсудністю такого спору, що передбачено чинним законодавством України.  

 

Розділ 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

12.1. Договір починає діяти з моменту прийняття пропозиції Замовником. Прийняттям пропозиції за даним Договором є оплата послуг Виконавця в повному розмірі.

12.2. Договір діє впродовж 1 року

12.3. Якщо курс оплачується за тарифом помісячної підписки - договір буде дійсний впродовж одного календарного місяця і продовжується автоматично на ще один календарний місяць при умові, що Замовник продовжує помісячну оплату.

 

Розділ 13. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

13.1. Договір може бути розірвано:

13.1.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника він не має права вимагати повернення виконаного за Договором.

13.1.3. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до чи в момент такого припинення або розірвання Договору.

13.1.4. Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку договір, припинити виконання своїх зобов’язань за цим Договором та/або у будь-який спосіб припинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником порядку здійснення розрахунків, визначених цим Договором.

 

Розділ 14. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

14.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, засобами поштового зв’язку (Укрпошта, тощо) з повідомленням про вручення поштового відправлення. Сторони домовились, що відправлені електронною поштою підписані та скановані копії документів,  мають повну юридичну силу Сторонами нарівні з оригіналами, встановлюють права й обов’язки для Сторін цього Договору, можуть бути подані до судових інстанцій, як належні докази. 

14.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

 

Розділ 15. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

ФОП: Масалітін Іван Станіславович

 

діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та запису №2010350000000294927 від 19.04.2023

 

Ідентифікаційний номер: 3364306938

 

Адреса для листування: 

вулиця Молодіжна, 7, кв 3.

Горішні Плавні, 

Полтавська область, 39800

 

e-mail: ivanmasalitin1992@gmail.com

 

Паспорт: № КО 732763 виданий Комсомольским МВУМС України в місті Комсомольськ, дата видачі 22.02.2008 року


 

   ___________________/Масалітін І.С./

bottom of page